ไอแคร์ เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และฟื้นฟูสุขภาพ

ให้บริการดูแลผู้ป่วย, ผู้สูงอายุ ที่ศูนย์ดูแลไอแคร์ ที่บ้านและโรงพยาบาล

โดยจัดส่งพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลเพื่อให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ

โดยมีการวางแผนการดูแลให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการและสุขภาพเฉพาะราย

พนักงานทุกคนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล โดยได้รับใบประกาศนียบัตร

การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ”

และสอบผ่าน มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ไอแคร์ เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และฟื้นฟูสุขภาพ

ให้บริการดูแลผู้ป่วย, ผู้สูงอายุ ที่ศูนย์ดูแลไอแคร์ ที่บ้านและโรงพยาบาล 

โดยจัดส่งพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลเพื่อให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม

ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ โดยมีการวางแผนการดูแลให้เหมาะสม

และสอดคล้องกับความต้องการและสุขภาพเฉพาะราย

 

พนักงานทุกคนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล โดยได้รับ

ใบประกาศนียบัตร “การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก” และสอบผ่าน

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

บริการศูนย์ดูแลไอแคร์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้นทุกกลุ่มอายุ ตลอด 24 ชม.
มีบริการแบบไป-กลับ(รายวัน) และอยู่ประจำ โดยทีมแพทย์พยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาลที่ผ่านหลักสูตรและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
รวมถึงจัดกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพและนันทนาการส่งเสริมสุขภาพจิตใจ และดูแลความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน

บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและรพ.
จัดส่งพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือรพ.
โดยรักษามาตรฐานของการบริบาลโดยจัดพยาบาลออกตรวจ
และนิเทศการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกเวร เพื่อเป็นที่ปรึกษาและ
ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์, ผู้รับการดูแล และญาติ ในขณะที่อยู่บ้านและรพ.

บริการศูนย์ดูแลไอแคร์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้นทุกกลุ่มอายุ ตลอด 24 ชม.
มีบริการแบบไป-กลับ(รายวัน) และอยู่ประจำ โดยทีมแพทย์พยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาลที่ผ่านหลักสูตรและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
รวมถึงจัดกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพและนันทนาการส่งเสริมสุขภาพจิตใจ และดูแลความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน

บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและรพ.
จัดส่งพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือรพ.
โดยรักษามาตรฐานของการบริบาลโดยจัดพยาบาลออกตรวจและนิเทศการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกเวร เพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์, ผู้รับการดูแล และญาติ ในขณะที่อยู่บ้านและรพ.

บริการของเรา
ค่าบริการห้องพักสำหรับผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ 
ห้องแชร์ 3 เตียง……………………..เริ่มต้น 1,000 
ห้องแชร์ 2 เตียง………………………เริ่มต้น 1,200
ห้องเดี่ยว………………………………..เริ่มต้น 1,400
ห้องVIP…………………………………..เริ่มต้น 1,500
ค่าบริการสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
 จะประเมินค่าบริการตามอาการ โดยพยาบาลวิชาชีพ
*ค่าบริการไม่รวมการรับบริการเสริมเพิ่มเติม เช่น กายภาพบำบัด, ทำแผล , รถรับ-ส่งฉุกเฉิน