```

วันที่ 5 สิงหาคม 65 ดร.จุไรรัตน์ ศรีศิริ ให้การต้อนรับ จนท.จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูสุขภาพไอแคร์ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 10 สิงหาคม 65
ดร.จุไรรัตน์ ศรีศิริ ผอ.โรงเรียนเดอะแคร์การบริบาลให้การต้อนรับ
ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา
ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและคณะ มาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตั้งแต่ วันที่ 22 มิ.ย.64

... ...