i Care Nursing Home กิจการในเครือเดอะแคร์แอนด์เฮลล์กรุ๊ป
สถานบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะพักฟื้น โดยการวางแผนการดูแลตามความต้องการและความเหมาะสมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของเจ้าหน้าที่ ภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนให้การพยาบาลเฉพาะรายได้ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะพักฟื้น 

 

ดร.จุไรรัตน์  ศรีศิริ
ผู้บริหารไอแคร์ เนอร์สซิ่งโฮม


นพ.เศวต ศรีศิริ
แพทย์ประจำศูนย์ และที่ปรึกษาไอแคร์ เนอร์สซิ่งโฮม