Share ROOM

Standard room

VVIP ROOM

** ไม่รวมค่าบริการพยาบาลพิเศษ ***
สอบถามเงื่อนไขการให้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ สิ่งอำนวยความสะดวก 
iCare wellness ใกล้โรงพยาบาล แค่ 5 นาที
 1. ดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพและพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลมากด้วยประสบการณ์
 2. พร้อมการบริการแบบครบวงจรตลอด 24 ชม.
 3. ห้องพักสะอาด กว้างขวาง สะดวก สบาย อากาศถ่ายเท
 4. อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย
 5. มีกิจกรรมนันทนาการ
 6. มีกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้อยู่ในระยะพักฟื้น
 7. มีกิจกรรมกายภาพบำบัด
 8. จัดเตรียมอาหารโดยนักโภชนาการ
 9. มีบริการรถตู้รับ-ส่ง
 10. ทั้งในรูปแบบรายสัปดาห์ และรายเดือน การพักอาศัยระยะสั้น ระยะยาว แบบไป – กลับ

บริการของเรา

 • ดูแลผู้อยู่ในระยะพักฟื้น ภายหลังออกจากโรงพยาบาลทุกช่วงวัย (หลังผ่าตัด, รอตรวจเฉพาะทาง, รอพบแพทย์ตามนัด)
 • ดูแลผู้มีความผิดปกติทางสมอง ในระยะพักฟื้น (อุบัติเหตุ, สมองเสื่อม, อัลไซเมอร์, เส้นเลือดในสมองตีบ และสาเหตุอื่นๆ)
 • ดูแลผู้อยู่ในระยะพักฟื้นในระหว่างการรักษาโรคมะเร็ง
 • ฟื้นฟูสุขภาพกาย และใจ ทุกช่วงวัย ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ช.ม.
 • ดูแลผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่สุขภาพดีแต่อยู่ในช่วงของการตรวจพิเศษ หรือรักษาเฉพาะทาง
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือไม่มีโรคประจำตัวแต่มีอาการอ่อนเพลีย ต้องการการพักผ่อน โดยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชม. (ไม่ถึงขั้นต้องใช้บริการระดับโรงพยาบาล)
 • การบริการแบบไป-กลับ (รายสัปดาห์ | รายเดือน)
 • การบริการแบบอยู่ประจำ ( รายสัปดาห์ | รายเดือน)

DELUXE ROOM

** ไม่รวมค่าบริการพยาบาลพิเศษ ***
สอบถามเงื่อนไขการให้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ สิ่งอำนวยความสะดวก 
iCare wellness ใกล้โรงพยาบาล แค่ 5 นาที
 1. ดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพและพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลมากด้วยประสบการณ์
 2. พร้อมการบริการแบบครบวงจรตลอด 24 ชม.
 3. ห้องพักสะอาด กว้างขวาง สะดวก สบาย อากาศถ่ายเท
 4. อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย
 5. มีกิจกรรมนันทนาการ
 6. มีกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้อยู่ในระยะพักฟื้น
 7. มีกิจกรรมกายภาพบำบัด
 8. จัดเตรียมอาหารโดยนักโภชนาการ
 9. มีบริการรถตู้รับ-ส่ง
 10. ทั้งในรูปแบบรายสัปดาห์ และรายเดือน การพักอาศัยระยะสั้น ระยะยาว แบบไป – กลับ

บริการของเรา

 • ดูแลผู้อยู่ในระยะพักฟื้น ภายหลังออกจากโรงพยาบาลทุกช่วงวัย (หลังผ่าตัด, รอตรวจเฉพาะทาง, รอพบแพทย์ตามนัด)
 • ดูแลผู้มีความผิดปกติทางสมอง ในระยะพักฟื้น (อุบัติเหตุ, สมองเสื่อม, อัลไซเมอร์, เส้นเลือดในสมองตีบ และสาเหตุอื่นๆ)
 • ดูแลผู้อยู่ในระยะพักฟื้นในระหว่างการรักษาโรคมะเร็ง
 • ฟื้นฟูสุขภาพกาย และใจ ทุกช่วงวัย ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ช.ม.
 • ดูแลผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่สุขภาพดีแต่อยู่ในช่วงของการตรวจพิเศษ หรือรักษาเฉพาะทาง
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือไม่มีโรคประจำตัวแต่มีอาการอ่อนเพลีย ต้องการการพักผ่อน โดยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชม. (ไม่ถึงขั้นต้องใช้บริการระดับโรงพยาบาล)
 • การบริการแบบไป-กลับ (รายสัปดาห์ | รายเดือน)
 • การบริการแบบอยู่ประจำ ( รายสัปดาห์ | รายเดือน)