บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และโรงพยาบาล

บริการที่ท่านจะได้รับ

 • บริการตรวจเยี่ยมสุขภาพโดยทีมแพทย์ และพยาบาล
 • บริการดูแลโดยพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล 8-24 ชม.
 • บริการกิจกรรมนันทนาการ
 • บริการดูแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษา
 • บริการรายงานอาการผู้ป่วย ให้ญาติสามารถติดตามได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่นทุกวัน
 • บริการกิจกรรมนันทนาการ
 • กิจกรรมส่งเสริมด้านร่างกาย
 • กิจกรรมส่งเสริมด้านสติปัญญา-ความจำ
 • กิจกรรมส่งเสริมด้านอารมณ์
 • กิจกรรมส่งเสริมด้านมิติสัมพันธ์
 • กิจกรรมส่งเสริมด้านธรรมชาติ

บริการเสริม (มีค่าบริการเพิ่ม)
บริการเสริมที่สามารถขอรับเพิ่มเติมได้ เช่น

 • บริการกายภาพบำบัดจากนักกายภาพ 
 • บริการทำแผล
 • บริการรถตู้รับ-ส่ง
 • บริการให้อาหารทางสายยาง
 • บริการดูดเสมหะ
 • บริการนวดแผนไทย
 • อื่นๆ

 

บริการเวชภัณฑ์/อุปกรณ์เสริม (มีค่าบริการเพิ่ม)

 • เตียงผู้ป่วย
 • ที่นอนลม
 • เครื่องให้ออกซิเจนไฟฟ้า
 • ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
 • เครื่องดูดเสมหะ
 • เวชภัณฑ์อื่นๆ